Algemene leveringsvoorwaarden

BRASSERIE/CATERAAR DE DIJK

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten die verleend worden zowel a contant als op rekening.
 2. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op de door ons aangegane overeenkomsten tot levering van diensten voor onze kopers.
 3. Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij ons een bestelling heeft geplaatst.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. De koper is aan zijn bestelling, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden. Wanneer een koper zijn bestelling wenst te annuleren dient de koper dit ten minste ander half uur voor de levertijd door te geven.
 2. Na het verstrijken van desbetreffende periode is de koper verplicht de bestelling te betalen.

Artikel 3. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn netto prijzen.
 2. Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen aan koper in rekening te brengen.

Artikel 4. Afhaal/Bezorgtermijnen

 1. De door u aangegeven afhaaltijd gaat in op het moment dat de bestelling bevestigd wordt. Wanneer de afhaaltijd met ten minste 30 minuten verstreken is, kunnen wij extra kosten in rekening brengen.
 2. De koper is gehouden het bestelde binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd het overeengekomen bedrag geheel te vorderen.

Artikel 5. Persoonsgegevens

 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
 2. Klachten van koper, die betrekking hebben op gekochte producten, moeten door de koper uiterlijk op de dag van afhalen/bezorgen worden gedaan.
 3. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten vervalt indien:
  1. de gebreken niet binnen de in lid 2 hiervoor gestelde termijn onder onze aandacht wordt gebracht.
  2. de koper ons geen/onvoldoende bewijsmateriaal verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.
 4. Wij zullen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zonder enige aftrek of korting, contant ter plaatse of bij aflevering van de producten.
 2. Leveren op rekening geschied alleen na onze goedkeuring en alleen op basis van deze algemene voorwaarden. Leveringen op rekening worden per twee weken gefactureerd, en dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, mits anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Na uitblijven van factuur betaling na 14 dagen, zal direct € 3.50 herinneringskosten in rekening worden gebracht.
 4. Bij verdere in gebreke blijven van de factuur betaling, zal 3 weken na factuurdatum zonder enig bericht de factuur worden uitbesteed aan een incassobureau.

Artikel 7. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden verwacht. Onder overmacht wordt ook verstaan vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, storingen in ons bedrijf die ervoor zorgen dat wij niet behoorlijk of tijdig onze verplichtingen na kunnen komen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met/voortvloeiend uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen, worden berecht door een bevoegde rechter in Nederland.

Download hier onze algemene leveringsvoorwaarden in pdf.